Consulten

 • Consulten uitsluitend op afspraak.
 • Twee dagen voor de afspraak krijg je via de mail een herinnering voor de afspraak.
 • Annuleren van de afspraak kan tot uiterlijk 48 uur voor aanvang van de afspraak, daarna wordt 100% in rekening gebracht.
 • Bij het niet verschijnen op een afspraak zonder afzegging wordt vanwege de gereserveerde tijd 100% van de behandeling per factuur in rekening gebracht.
 • De behandelaar heeft een erkende natuurgeneeskundige opleiding gevolgd inclusief medische basiskennis, maar is geen arts.  Ga bij een medische klacht altijd eerst naar de huisarts voor een diagnose.
 • Consulten dienen  het liefst per overschrijving, binnen 10 dagen voldaan te worden na de behandeling.
 • De door de cliënt verstrekte informatie zal vertrouwelijk behandeld worden.
 • De behandelingen vervangen niet de reguliere geneeskunde, maar werken wel ondersteunend.
 • De cliënt maakt uit eigen vrije wil gebruik van de diensten van Praktijk Saskia Bethlehem.
 • Praktijk Saskia Bethlehem kan niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor schade als gevolg van door cliënt ondernomen handelingen eventueel voortvloeiend uit de begeleiding of de door de praktijk gegeven adviezen.

Behandelovereenkomst

 • De cliënt verplicht zich door middel van het intake- en anamneseformulier alle relevante informatie aan de Natuurgeneeskundige Therapeut te verstrekken.
 • De cliënt  heeft inzagerecht in het eigen dossier.
 • De Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt  in alle fasen van de behandeling.
 • De Natuurgeneeskundig Therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van door de cliënt  t.b.v. het dossier verstrekte gegevens . Bij visitatie van de praktijk wordt wel inzage gegeven op de inhoud van het dossier ter controle of alle gegevens goed opgenomen zijn, de personalia zijn dan afgeplakt of onherkenbaar gemaakt naar de visiteur.
 • De Natuurgeneeskundig Therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be-)handelingen verrichten.
 • De Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts, indien zijn behandeling niet geëigend of toereikend is.
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden plaatsvinden.
 • Indien de cliënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan deze eenzijdig beëindigen.
 • Indien de cliënt tegen het advies in van de Natuurgeneeskundig Therapeut de overeenkomst beëindigt, zal hij op verzoek van de Natuurgeneeskundig Therapeut en verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de Natuurgeneeskundig Therapeut in, en dus voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.
 • De Natuurgeneeskundig Therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet.
 • De Natuurgeneeskundig Therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen (tegen vergoeding) blijven verlenen, totdat de cliënt een overeenkomst met een andere zorgverlener heeft kunnen sluiten.

Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Praktijk Saskia Bethlehem, als behandelend Natuurgeneeskundig Therapeut, een dossier aanlegt. Dit is tevens een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (wet op geneeskundige behandelingsovereenkomst). Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die Praktijk Saskia Bethlehem, na je expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener. (bijvoorbeeld bij de huisarts.)

Praktijk Saskia Bethlehem doet haar best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat:

 • Er zorgvuldig wordt omgegaan met je persoonlijke en medische gegevens
 • Ervoor zorggedragen wordt dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens

Als je behandelende therapeut heeft Praktijk Saskia Bethlehem als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Tevens bestaat er een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier kunnen daarnaast voor de volgende doelen gebruikt worden:

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.

 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens afwezigheid van je gebruikelijke therapeut.
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat Praktijk Saskia Bethlehem een factuur kan opstellen.

Als Praktijk Saskia Bethlehem vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan wordt er eerst expliciet je toestemming gevraagd.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij je zorgverzekeraar.

 • Je naam, adres en woonplaats
 • Je geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’
 • De kosten van het consult

Klacht- en tuchtrecht

 • Voor klachten over de behandeling kan de cliënt zich voor het klachtrecht wenden tot de klachtencommissie van de VBAG.
 • Voor het tuchtrecht kun je je wenden tot de Stichting TCZ, Tuchtrecht Complementaire Zorg (www.tcz.nu). Voor informatie hierover kun je bij mij terecht.
 • Verder kun je het klachtenformulier bij de VBAG Ledenadministratie aanvragen, ledenadministratie@vbag.nl. Deze zorgt voor doorzending en zal de envelop niet openen als daarop ‘Klachtencommissie’ is vermeld.
 • De therapeut heeft een Collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Iedere aansprakelijkheid van de therapeut is beperkt tot een bedrag dat in voorkomend geval wordt uitgekeerd door verzekeraar, vermeerderd met het eigen risico.